KAKO DOĆI DO RIBARSKE OAZE LAĐENICE

Upravni odbor Udruženja je pokrenuo i uradio mnoge stvari, poput izrade Studije, Idejnog projekta “Ribarske oaze”, za šta su utrošena povelika sredstva, koja će se, nadati se isplatiti, jer realizacijom ovog projekta svi ribolovci u Sarajevu (kojih nije mali broj) bi imali tu malu oazu, a ista bi postala kvalitetna takmičarska staza, te i malo izletište svih sarajlija.

Izvod iz Studije o planovima i do sada urađenom

Sarajevski kanton, odnosno Grad Sarajevo kao urbani prostor i pored relativno velikog broja rijeka i značajnog broja članova udruženja sportskih ribolovaca nema organizovanog uređenog prostora uz neki vodotok za bavljenje ribolovom kao hobijem, rekreacijom i u sportsko-takmičarskom obliku.
Poznato je da je ribolov jedna od najstarijih navika ljudi kao oblik preživljavanja, rekreacije pa i sportsko takmičarski boravak u prirodi, pored vode, na vodi i u vodi.

Udruženje sportskih ribolovaca (U.S.R.) „Sarajevo-1906“ Sarajevo dobilo je na korištenje ribolovno pravo na ribolovnom području IV na području Kantona Sarajevo, od strane Kantonalnog ministarstva privrede.

Ovo ribolovno područje obuhvata i rijeku Bosnu od ušća Zujevine do mosta u Reljevu, odnosno i predmetno područje korita rijeke Bosne – Lađenica u naselju Dobroševići, Općina Novi Grad, Sarajevo.

Članovi USR „Sarajevo-1906“ na lokalitetu Lađenica namjeravaju izgraditi ribarsko takmičarsku stazu sa potrebnim pratećim sadržajima u dužini od oko 400 m. U tom cilju poduzeli su i prve korake na izradi projektne dokumentacije, odnosno izradi Idejnog projekta za ribarsku stazu u dvije varijante (varijante A i B).

Predmet ove Studije je izgradnja ribarsko takmičarske staze sa pratećim sadržajima po Varijanti B.

Takmičarska staza namijenjena je održavanju takmičenja u sportskom ribolovu svih kategorija (invalidna lica, paraplegičari, seniori, juniori, žene i muškarci, te djeca svih uzrasta kao i mala škola ribolova).

Naručilac je tokom mjeseca juna 2010. godine zatražio stručno mišljenje na Idejni projekat „Ribarske oaze“ Lađenica od strane Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo. Zavod je sa aspekta provedbeno planske dokumentacije dao pozitivno stručno mišljenje za Idejni projekat, uz uslov da se prethodno pribave saglasnosti iz Agencije za vodno područje rijeke Save i JP Autoceste FBIH

Naručilac se 04.08.2010. godine obratio i Općini Novi Grad Sarajevo (općinskom načelniku) sa pismom namjere i molbom za pokretanje inicijative prema Općinskom vijeću da se predmetna lokacija dodijeli na korištenje USR.

Na zahtjev naručioca – USR „Sarajevo-1906“, izvršilac Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu pripremio je Studiju, te izvršio:

 • terensko rekognosciranje,
 • analizu i interpretaciju postojećih podataka, te
 • izradu dokumenta Studije.

2 PODACI O LOKALITETU I POLOŽAJU OBJEKTA
2.1 Opće karakteristike

Lokacija na kojoj se planira graditi „Ribolovna oaza“ Lađenica, smještena je u sjeverozapadnom dijelu Sarajeva, na području naselja Dobroševići, Općina Novi Grad Sarajevo, oko 1.300 m nizvodno od ušća rijeke Miljacke u rijeku Bosnu.

Predmetni meandar rijeke Bosne, formiran je u aluvijalnoj dolini i obodnom području prve riječne terase rijeke Bosne.
Kroz ovaj prostor je planirana izgradnja autoputa na koridoru Vc – dionica Obilaznice oko Sarajeva na potezu Jošanica – Vlakovo

Početkom 2008. godine počela je izgradnja Sarajevske obilaznice u sklopu Koridora Vc. Na predmetnom području obilaznica je trasirana blizu korita rijeke Bosne, i presjeca meandar rijeke.
Trup obilaznice presijeca meandar na dva mjesta na kojima su ugrađeni propusti Ø 800 mm za potrebe propuštanja vode koja će se nalaziti u koritu meandra .
Mikrolokalitet gdje trasa Sarajevske obilaznice u izgradnji presijeca predmetnu lokaciju prikazan je na slici

Takmičarska staza se planira izvesti na meandru-starom koritu rijeke Bosne. Ovdje je potrebno naglasiti da se predmetni objekat nalazi u zaštitnom pojasu autoputa na koridoru Vc (Sarajevske obilaznice) te da je potrebno tražiti odobrenje od nadležnog upravitelja ceste u postupku izdavanja odobrenja za građenje ili urbanističke saglasnosti, kako je i navedeno u Stručnom mišljenju općinske službe za urbanizam i stambene poslove.

U jesen 2008. godine Civilna zaštita Kantona Sarajevo vršila je čišćenje korita rijeke Bosne od otpadnog materijala i rastinja – drveća na obalama. Cilj tih radova je bio da se poveća proticajni profil korita rijeke Bosne i smanji mogućnost izlijevanje iz korita na tom području koje se zna desiti i dva puta godišnje. U sklopu čišćenja rijeke Civilna zaštita je na dijelu meandra izvšila „prosijecanje novog korita rijeke“ po Idejnom projektu.

Glavni tok rijeke Bosne na tom potezu je izmješten i na njemu je predviđen trapezni profil koji je kombiniran s nagibima kosina 1:2. Prirodni meandar koji je presječen će ostati “živi organizam sa svojim prirodnim stanjem korita”, iz kojeg će se obalne vode, velike vode i atmosferske vode slijevati u glavni tok rijeke Bosne.

Sa jugozapadne strane meandra se nalazi poljoprivredno dobro i lokalni put iznad kojeg se nalazi individualno stambeno područje.

Trenutno, korito rijeke Bosne u meandru zagađeno je velikim naslagama mulja, kao i drugog kabastog otpada koji se godinama taloži na tom dijelu rijeke.

3 OPIS TEHNIČKOG RJEŠENJA I TEHNOLOŠKOG POSTUPKA AKTIVNOSTI

USR “Sarajevo-1906” Sarajevo želi izgraditi certificiranu takmičarsku stazu za održavanje takmičenja u sportskom ribolovu svih kategorija (invalidna lica, paraplegičari, seniori, juniori, žene i muškarci te djeca svih uzrasta kao i mala škola ribolova).

Kao podlogu za izradu ove Studije, Naručilac je Izvršiocu dostavio projektnu dokumentaciju za objekat „Ribarska oaza“ Lađenica izrađenu na nivou Idejnog projekta u dvije varijante, A i B. Idejni projekat izradio je M design, d.o.o., Sarajevo.

Prema Idejnom projektu, prva varijanta (A) „Ribarske oaze“ Lađenica sadrži:

 • takmičarsku stazu u dužini cca 400 m,
 • pješačko biciklističku stazu u istoj dužini,
 • ulaznu partiju, rampu, sanitarni čvor sa odgovarajućom septičkom jamom, kontejner za smeće sa rješenjem rasvjete – otvorenog prostora,
 • manji otvoreni natkriveni prostor za sudijske timove sa uređenim ognjištem za roštilj i sl.,
 • korpe za otpatke,
 • jarbole za isticanje obilježja (udruženja, općine, kantona, države i ostalih učesnica u manifestacijama koje se budu održavale),
 • infrastrukturu za potrebe “Ribarske oaze” Lađenica, kao i saobraćajnu veza sa postojećom lokalnom putnom saobraćajnicom, te
 • hortikulturno uređenje lokacije.

Naručilac Studije se usmeno izjasnio da je opredjeljenja da nadalje projektno razvija i izvede drugu varijantu (B), te se u nastavku daje opis i više detalja za nju.

Prema Idejnom projektu, druga varijanta (B) „Ribarske oaze“ Lađenica treba da sadrži:

 • takmičarsku stazu u dužini cca 400 m, širine 8 m,
 • pješačko biciklističku stazu u istoj dužini, širine 6 m,
 • parking prostor za potrebe “Ribarske oaze” Lađenica – za 81 vozilo (ljeto, zima), u dužini cca 350 m, širine 6 m
 • ulaznu partiju, rampu, sanitarni čvor sa odgovarajućom septičkom jamom, kontejner za smeće sa rješenjem rasvjete – otvorenog prostora,
 • manji otvoreni natkriveni prostor za sudijske timove sa uređenim ognjištem za roštilj i sl.,
 • centralni objekat za sudije, takmičare, goste i članove udruženja sportskih ribolovaca, sa vidikovcem za ljetni i zimski boravak (dimenzija 6 x 18 m),
 • veći natkriveni prostor sa uređenim ognjištem za ražanj, roštilj, sač i sl.,
 • korpe za otpatke,
 • jarbole za isticanje obilježja (udruženja, općine, kantona, države i ostalih učesnica u manifestacijama koje se budu održavale),
 • infrastrukturu za potrebe “Ribarske oaze” Lađenica, kao i saobraćajnu vezu sa postojećom lokalnom putnom saobraćajnicom,
 • hortikulturno uređenje,
 • prostor između desne obale starog korita rijeke Bosne i gradske sobraćajnice-zaobilaznice, projektovao bi se nadalje kao prostor za šatorsko naselje, rekreaciju i auto kamp prostor za potrebe “Ribarske oaze” Lađenica.

Za održavanje “Ribarske oaze” Lađenica brinuli bi članovi USR “Sarajevo-1906” Sarajevo sa licima koja bi bila u stalnom radnom odnosu (invalidi rata).

Projektovanje svih sadržaja u “Ribarskoj oazi” Lađenica trebaju biti podređeni ribolovu za potrebe invalidnih lica, posebno paraplegičara, takmičara, rekreativaca, djece kroz “malu školu ribolova” sa vertikalnim vizuelnim komunikacijama u širem smislu. Ostali sadržaji mogu biti i otvorenog tipa za potrebe svih korisnika pa i na komercijalnoj osnovi, sa akcentom na samoodrživost “Ribarske oaze” Lađenica u naselju Dobroševići.

Zvanično predstavljanje projekta javnosti

27. oktobra 2010. godine  je, u prostorijama udruženja sportskih ribolovaca “Sarajevo 1906” i uz prisustvo zvanica, gostiju i predstavnika medija, upriličena prezentacija projekta “Ribarska oaza Lađenica”.

Pored članova U.S.R., prezentaciji su prisustvovali i Miro Lazović, prof. Rifat Škrijelj, Zlatko Petrović, Džemal Aganović, Osman Delić, Enes Filipović, Dragana Grbić-Hasibović, Damir Petrović…

Od medija, tu su bili novinari federalne televizije, televizije Kantona Sarajevo i Dnevnog avaza.

Članovi Upravnog odbora U.S.R., te predsjednik udruženja, gospodin Miroslav Misita su upoznali prisutne sa onim što je do sada urađeno, te sa problemima sa kojim su se susreli u dosadašnjim aktivnostima.
Prezentiran je idejni projekat i studija, objašnjena namjena buduće “Ribarske oaze” te opravdanost upuštanja u izgradnju iste.

Gospodin Misita je rekao da se opravdanost nalazi u tome što u Sarajevu ima jako mnogo ribolovaca, a najbliža voda za obavljanje rekreativnog ribolova je udaljena najmanje 50 kilometara, da ista ova oaza može biti i mjesto održavanja malih škola ribolova, te takmičenja u ribolovu (lokalnih, međunarodnih) kojim bi bila obogaćena turistička ponuda grada.Takmičarska staza bi bila napravljena po svjetskim standardima, a vodilo bi se računa da istoj pristup imaju i takmičari-invalidi, jer trenutno u Bosni i Hercegovini postoje svega 2-3 staze na kojima takmičari-invalidi mogu obavljati svoja ribolovna takmičenja.

Po svim proračunima, oaza bi nakon izgradnje postala samoodrživ projekat.

Nakon prezentacije, učešće u diskusiji su uzeli i prisutni gosti.

Tako je prof. Rifat Škrijelj u svom izlaganju ocjenio projekt kao “odličan” i naveo razloge zbog kojih bi svi nivoi vlasti u Kantonu Sarajevo – od opština, preko Gradske uprave do same vlade Kantona trebali dati podršku realizaciji projekta.

Profesor Škrijelj je povukao paralelu izmedju ovog projekta i jezera Jarun koje je napravljeno pored Zagreba, gdje je bara puna smeća pretvorena u jezero na kojem se sada, osim ribolovnih, održavaju i takmičenja u drugim sportovima na vodi, obavlja rekreativni ribolov te mnoge druge aktivnosti/manifestacije.

Da je Jarun bio isplativ i potreban projekt Zagrebu, dokaz je izgradnja i drugog jezera – Bundek.

Po riječima profesora Škrijelja, ukoliko se ne pokrene ovaj projekt kojem su nosioci volonteri-ribolovci U.S.R. “Sarajevo 1906”, sudbina meandera je da će isti postati još jedna divlja deponija i izvor zaraze.

Nakon izlaganja profesora, prikazane su slike uslikane prošle nedjelje kojim su potvrđene sumnje profesora Škrijelja – 4 nova mjesta na menaderu na kojim je istresano smeće, a na jednoj od tih mini-deponija i kutije sa bojom, te još dosta smeća iz neke od štamparija.


Zlatko Petrović je takođe izrazio jako pozitivno mišljenje o projektu te o načinu djelovanja članova U.S.R. “Sarajevo 1906”. Njegovo mišljenje je da ovakav pojekat ne bi smio nailaziti na prepreke bilo koje prirode, pogotovo ne birokratske, jer korist od ovakvog budućeg izletišta će imati svi građani Sarajeva.
Svi učesnici u diskusiji su pozdravili ovu namjeru i način djelovanja članova Udruženja sportskih ribolovaca “Sarajevo 1906”, obećali podršku projektu i izrazili nadu da će ovaj novi pristup djelovanja ribolovnih udruženja pratiti, kako ostala udruženja u Bosni i Hercegovini, tako i nadležne institucije kod relaizacije ovakvih, društvu itekako potrebnih projekata.

SANYO DIGITAL CAMERASANYO DIGITAL CAMERASANYO DIGITAL CAMERA

SANYO DIGITAL CAMERASANYO DIGITAL CAMERASANYO DIGITAL CAMERA

SANYO DIGITAL CAMERASANYO DIGITAL CAMERASANYO DIGITAL CAMERA

SANYO DIGITAL CAMERASANYO DIGITAL CAMERASANYO DIGITAL CAMERA

SANYO DIGITAL CAMERASANYO DIGITAL CAMERASANYO DIGITAL CAMERA

DSC_0736DSC_0763DSC_0725

DSC_0719DSC_0715DSC_0713